Bīstamo kravu pārvadājumi ar autotransportu

SIA Vervo piedāva bīstamo kravu parvadājumus un 10 gadu laikā esam uzkrājuši zināšanas, lai piedāvātu saviem klientiem drošākos ADR risinājumus.
Kas ir bīstama krava?

Krava ar tādām īpašībām, kas pārkāpjot bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumus vai notiekot negadījumam, var radīt kaitējumu cilvēka dzīvībai vai veselībai, kā arī nodarīt postījumus apkārtējai videi vai īpašumam. Par bīstamām uzskata tikai tādas kravas, kas atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas noteiktajiem bīstamības kritērijiem.
Kādas ir bīstamo kravu klases?
1. klase Sprāgstošas vielas un izstrādājumi
2. klase Gāzes
3. klase Viegli uzliesmojoši šķidrumi
4.1.klase Viegli uzliesmojošas cietas vielas
4.2 klase Pašuzliesmojošas vielas
4.3 klase Vielas, kuras saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes
5.1 klase Oksidējošas vielas
5.2 klase Organiskie peroksīdi
6.1 klase Indīgas vielas
6.2 klase Infekciozas vielas
7. klase Radioaktīvi materiāli
8. klase Korozīvas vielas
9. klase Pārējās bīstamās vielas un izstrādājumi.

Saistošie noteikumi un likumdošana par bīstamo kravu pārvadājumiem ar autotransportu.
• Latvijas Republikai saistošais līgums „Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR)” atrodams šeit
• EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2008.gada 24.septembra DIREKTĪVA 2008/68/EK „Par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem”
• Autopārvadājumu likums (1995. gada 23. augusts)
• Ceļu satiksmes likums (1997. gada 1. oktobris)
• "Bīstamo kravu aprites likums" (2010. gada 14. oktobris)
• Ministru kabineta noteikumi Nr.156 „Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā” (2006.gada 21.februārī)
• Ministru kabineta noteikumi Nr.411 “Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība”(2011.gada 24.maijā)
• Ministru kabineta noteikumi Nr.541 “Bīstamo kravu aprites kontroles kārtība’’ (2011.gada 5.jūlijā)
• Ministru kabineta noteikumi Nr. 674 „Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi” (2005.gada 6.septembrī)
• Ministru kabineta noteikumi Nr.464 “Bīstamo kravu ar īpašu riska potenciālu aprites aizsardzības pasākumu plānošanas, īstenošanas un kontroles kārtība’’ (2011.gada 21.jūnijā)
• Ministru kabineta noteikumi Nr.514 „Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība” (2010. gada 8. jūnijā)
• Ministru kabineta noteikumi Nr.500 „Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām” (2011.gada 28.jūlijā)

Prasības uzņemumiem kas nodarbojas ar bīstamo kravu autopārvadājumiem.
• Papildus vispārējām prasībām, kas ir saistītas ar autopārvadājumiem, uzņēmumā ir nepieciešams bīstamo kravu drošības padomnieks autopārvadājumu jomā un autovadītājiem, kuri veic bīstamo kravu pārvadājumus, ir jābūt autovadītāja apliecībai bīstamo kravu pārvadāšanai. Par drošības padomnieku var būt jebkura persona, kura ir izgājusi apmācību un nokārtojusi Bīstamo kravu drošības konsultanta eksāmenuun kurai ir derīgs sertifikāts (sertifikāts ir derīgs 5 gadus).
Drošības padomnieks ir nepieciešams komersantiem, kuri bīstamās kravas:
• klasificē,
• iepako,
• marķē,
• aizpilda transporta dokumentus,
• nosūta,
• iekrauj vai izkrauj,
• pārvadā.
Kādi ir drošības konsultanta (padomnieka) pienākumi?
• uzraudzīt, kā tiek ievēroti bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumi;
• dot padomus sakarā ar bīstamo kravu pārvadāšanu (klasifikācija, materiāltehniskā apgāde, u.t.t., drošības pasākumu un procedūru ieviešana ar nolūku novērst negadījumus);
• pārbaudīt procedūras un praksi saistībā ar bīstamo kravu pārvadāšanu (iekraušana/izkraušana, personāla apmācības utt.);
• pēc nelaimes gadījuma apkopot visu nepieciešamo informāciju un nodrošināt atskaites sagatavošanu, kā arī veikt preventīvus pasākumus, kuri novērstu negadījumu atkārtošanos;
• nodrošināt ikgadējās atskaites sagatavošanu par komersanta darbību bīstamo kravu pārvadāšanas jomā.
Dokumenti kuriem ir jābūt transportlīdzeklī bīstamo kravu pārvadājuma laikā
• Kravas pavaddokumentam;
• rakstiskai instrukcijai (avārijas kartiņai);
• autovadītāja apliecībai bīstamo kravu autopārvadājumiem;
• transportlīdzekļa atbilstības sertifikātam (tikai cisternu pārvadājumiem un pārvadājot 1.klases kravas).
Informācija kurai ir jābūt kravas pavaddokumentā.
• ANO numurs, pirms kura ir burti “UN”;
• oficiālais kravas nosaukums;
• bīstamības zīmes parauga numuri;
• vielas iepakošanas grupa, ja tāda ir piešķirta;
• tuneļa kods, ja pārvadājuma maršrutā ir tuneļi;
• kopējais daudzums transportlīdzeklī;
• iepakojumu skaits un apraksts.