Starptautiskie Tirdzniecības Noteikumi (Incoterms) 2020

2020.gada 1.janvārī stājās spēkā jauni Starptautiskās tirdzniecības palātas izstrādāti Incoterms 2020 noteikumi, kuru grozījumu nepieciešamību lielā mērā noteica ASV starptautiskās tirdzniecības prakse, kā arī fakts, ka starptautiskajā tirdzniecībā nozīme mazinājusies robežām, piemēram, tirdzniecībai Eiropas Savienības teritorijā.

Incoterms 2020 noteikumi ļoti plaši tiek izmantoti starptautiskajā tirdzniecības praksē attiecībā uz starptautiskajiem preču piegādes līgumiem, lai novērstu atšķirības starp dažādu valstu nacionālajām tiesībām, komerciālajām paražām un terminu izpratni. Tie nosaka precīzu pircēja un pārdevēja pienākumu sadalījumu attiecībā uz preču piegādi. Jaunā noteikumu versija sastāv no 12 terminiem. Incoterms 2020 noteikumos ir divas galvenās izmaiņas, salīdzinot ar 2010. gada versiju:

DAT (Delivered at Terminal) tiek pārdēvēts par Delivered at Place Unloaded (DPU)
FCA (Free Carrier) ietvaros tagad ir pieļaujams izsniegt konosamentus (Bills of Lading) pēc iekraušanas

Papildus šīm ir arī dažas citas izmaiņas:

CIF un CIP (Cost, Insurance and Freight un Carriage and Insurance Paid to).

Šie noteikumi nosaka jaunus standartus, noformējot apdrošināšanu, taču apdrošināšanas līmenis joprojām būs atkarīgs no vienošanās starp pārdevēju un pircēju. Tajos noteikumos, kuros minētas arī izmaksas, izmaksu sadalījums starp pircēju un pārdevēju ir norādīts precīzāk.

FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) un DDP (Delivered Duty Paid) noteikumos tagad tiek ņemti vērā arī gadījumi, kad pircējs un pārdevējs organizē paši savu transportu, nevis izmanto trešās puses pakalpojumus. Saistības attiecībā uz drošību tagad ir norādītas skaidrāk.

Lietotājiem paredzētie skaidrojumi (Explanatory Notes for Users) par katru Incoterm® noteikumu aizvietos 2010. gada versijas vadlīnijas (Guidance Notes), un tie ir noformēti tā, lai būtu vieglāk uztverami lietotājiem.

FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) un DDP (Delivered Duty Paid) noteikumos tagad tiek ņemti vērā arī gadījumi, kad pircējs un pārdevējs organizē paši savu transportu, nevis izmanto trešās puses pakalpojumus. Saistības attiecībā uz drošību tagad ir norādītas skaidrāk.

Terminu grupu skaidrojums:

E

Termins nozīmē minimālās pārdevēja saistības: pārdevējam jānodod prece pircēja rīcībā iepriekš norunātajā vietā, parasti - pārdevēja telpās. Praksē pārdevējs bieži palīdz iekraut preci pircēja transporta līdzeklī. Ja pircējs vēlas, lai pārdevējs veiktu tālākās darbības, tam jābūt atrunātam preču pārdošanas līgumā.

F

Termini paredz, ka pārdevējs piegādā preci transportēšanai saskaņā ar pircēja instrukcijām. Gadījumā, kad piegādes vieta ir pārdevēja telpas, piegāde skaitās pabeigta, kad prece ir iekrauta pircēja transporta līdzeklī; citos gadījumos piegāde ir pabeigta, kad prece ir pircēja rīcībā bez izkraušanas no pārdevēja transporta līdzekļa.

C

Termini uzliek pārdevējam saistības slēgt pārvadājuma līgumu uz parastiem nosacījumiem un apmaksāt to. Tāpēc punktam, līdz kuram jāveic transportēšanas apmaksa, jābūt norādītam pēc atbilstoša C termina. Saskaņā ar CIF un CIP terminiem pārdevējam jāapdrošina prece un jāapmaksā tā.

D

Saskaņā ar D terminiem pārdevējs ir atbildīgs par preču piegādi norunātā vietā vai noteiktā punktā importa valstī. Pārdevējam jāuzņemas visi riski un izdevumi, piegādājot preci līdz šai vietai.

Tādi termini kā EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT un CIP Incoterms 2010 tiek piemēroti tāpat kā iepriekšējā Incoterms 2000 versijā, bet izmaiņas attiecas uz D grupas terminiem, jo tiek izslēgti DAF, DDU, DES un DUQ termini, savukārt ieviesti divi jauni termini:

1

DAT - Delivered At Terminal

Piegādāts līdz terminālam
2

DAP- Delivered At Place

Piegādāts līdz vietai

Incoterms 2000 salīdzinājums ar Incoterms 2010

Kad puses iekļauj pirkšanas pārdošanas līgumā Incoterms noteikumus, svarīgi, lai tiktu iekļauta skaidra norāde uz tobrīd spēkā esošo noteikumu variantu.

# Terminu grupa Incoterms 2000 Incoterms 2010
1 E grupa EXW EXW
2 F grupa FCA FCA
3 FAS FAS
4 FOB FOB
5 C grupa CFR CFR
6 CIF CIF
7 CPT CPT
8 CIP CIP
9 D grupa DAF -
10 DES -
11 DEQ -
12 DDU -
13 DDP DDP
14 - DAT
15 - DAP

Incoterms 2010 terminu klasifikācija un iedalījums atkarībā no transportēšanas veida

Jebkurš transportēšanas veids

# Terminu grupa Skaidrojums
1 EXW No rūpnīcas (nodošanas vietas nosaukums)
2 FCA Franko pārvadātājs (nodošanas vietas nosaukums)
3 CPT Transportēšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums)
4 CIP Transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums)
5 DAT Piegādāts līdz terminālam (galamērķa vietas vai ostas termināla nosaukums)
6 DAP Piegādāts līdz vietai (galamērķa vietas nosaukums)
7 DDP Piegādāts ar nodevas samaksu (galamērķa vietas nosaukums)

Transportēšana pa jūru un iekšējiem ūdensceļiem

# Terminu grupa Skaidrojums
1 FAS Franko gar kuģa bortu (iekraušanas ostas nosaukums)
2 FOB Franko uz kuģa klāja (iekraušanas ostas nosaukums)
3 CFR Cena un frakts (galamērķa ostas nosaukums)
4 CIF Cena, apdrošināšana un frakts (galamērķa ostas nosaukums)

Fakts, ka spēkā stāsies jauna Incoterms noteikumu versija, neietekmēs tās saistības, kuras puses ir uzņēmušās saskaņā ar noteikumu iepriekšējām versijām. Vēršam uzmanību, ka Incoterms noteikumi nav vispārsaistošs juridisks normatīvais akts, bet gan tirdzniecības prakses apkopojums, kas pusēm ir saistošs tikai tad, ja tās savā preču pirkuma – pārdevuma līgumā ir iekļāvušas tiešu atsauci uz spēkā esošu redakciju un konkrētu Incoterms terminu. Sākot ar 2011.gada 1.janvāri, ja līgumā nebūs norāde uz kādu no iepriekšējām Incoterms versijām, tiks uzskatīts, ka atsauce ir uz Incoterms 2010.

Tradicionāli vienīgais derīgais dokuments, kuru pārdevējs var iesniegt saskaņā ar CFR un CIF terminiem ir iekrāvuma konosaments. Konosamentam ir 3 svarīgas funkcijas:

Pierāda preces piegādi uz kuģa

Apliecina pārvadājuma līgumu

Ir preču rīkošanas dokuments

Sazinieties ar mums – mēs piedāvāsim konkurētspējīgu cenu tieši Jūsu situācijai!

Parasti tiek izsniegti vairāki konosamenta oriģināli, un ir ļoti svarīgi, lai pircējs vai banka, kas, veicot apmaksu pārdevējam darbojas saskaņā ar savām instrukcijām, nodrošinātu visu oriģinālu nodošanu pircējam (tā saucamais „pilnais komplekts”). Tā ir arī Starptautiskās tirdzniecības palātas dokumentāro kredītu noteikumu prasība (ICC Rules for Documentary Credits, Starptautiskās tirdzniecības palātas vienotās tradīcijas un prakse - ICC Uniform Customs and Practice, "UCP"). Jebkurš ieraksts transporta dokumentos, kurš norāda, ka prece saņemta neatbilstošā stāvoklī, padara dokumentu par „netīro” un nepieņemamo saskaņā ar UCP.

Avots:http://www.vid.gov.lv/

Lapas autori neuzņemas nekādu juridisku atbildību par saistībām, kas var rasties sakarā ar šajā lapā ietverto dokumenta normu interpretāciju vai piemērošanu.