SIA Vervo kļuvuši par LAFF biedru

SIA Vervo atbilstoši savam attīstības plānam ir kļuvuši par Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas LAFF biedru. Kāpinot savu pārvadāto kravu apjomu un pieredzi, pārejot nākamajā attīstības posmā esam sapratuši, ka uzkrātā pieredze ir liela un mūsu mērķi sakrīt ar LAFF mērķiem kravas ekspeditoru, noliktavu turētāju un loģistikas uzņēmuma darbības attīstībā un efektivitātes paaugstināšanā.

Otrs ne mazāk nozīmīgs iemesls ir iespēja kravu ekspeditoru uzņēmumu starpā aktualizēt nozarei svarīgus jautājumus un to virzīšana uz likumdošanas iniciatīvam, kā arī iespēja dot savu ieguldījumu nozares kopējā uzticamības palielināšanā.

Par Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācija LAFF biedru.

Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācija LAFF (saīsināti Asociācija LAFF) ir dibināta 1994.gada 15.augustā.
Asociācija LAFF ir sabiedriska organizācija, kas uz brīvprātības principa apvieno Latvijas kravas ekspeditorus un muitas noliktavu turētājus, lai veicinātu kravas pārvadājumu organizāciju un ar to saistīto pakalpojumu attīstību.
Asociācija LAFF pārstāv kravas ekspeditoru un muitas noliktavu turētāju intereses valsts institūcijās, Muitas un uzņēmēju konsultatīvajā padomē, ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Darba devēju konfederācijas biedrs.
Asociācija LAFF kopš 1994. gada 20. septembra Asociācija LAFF kā Latvijas nacionālā apvienība ir Starptautiskās kravas ekspeditoru asociāciju federācijas FIATA īstenais biedrs.
Asociācija LAFF kopš 1998. gada Asociācija LAFF ir arī Starptautiskās loģistikas noliktavu asociāciju federācijas IFWLA biedrs.

Asociācija LAFF :
• Piedalās likumdošanas un normatīvo aktu sagatavošanā nodokļu politikas, muitas likumdošanas un citās jomās;
• Sniedz Asociācijas biedriem konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar muitas un nodokļu likumdošanu, attiecībām ar klientiem, apdrošināšanu, juridiskiem un citiem jautājumiem;
• Piedalās konkrētu problēmu risināšanā saistībā ar Asociācijas biedru organizētajiem kravu pārvadājumiem;
• Sniedz palīdzību Asociācijas biedriem kontaktu dibināšanā ar ārvalstu partneriem;
• Sadarbojas ar citu valstu nacionālajām ekspeditoru asociācijām jautājumos, kas saistīti ar kravas ekspedīcijas pakalpojumiem;
• Sadarbojas ar Latvijas profesionālajām asociācijām, piedalās Transporta un tranzīta asociāciju Sadarbības Padomes darbā.
• Organizē kravas ekspeditoru profesionālo apmācību;
• Regulāri organizē asociācijas biedru-noliktavu turētāju un ekspeditoru sanāksmes, kurās tiek apspriesti jautājumi, kas saistīti ar likumdošanas aktu piemērošanu praktiskajā darbā un ikdienas problēmām. Nepieciešamības gadījumos sanāksmēs tiek pieaicinātas valsts iestāžu amatpersonas.
• Izdod saviem biedriem FIATA dokumentus: FCR, FCT, FBL, FWR
No 1996.gada 1 -janvāra Asociācijas LAFF biedri savā darbībā izmanto Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas LAFF Ģenerālos Noteikumus (ar grozījumiem 1.01.2007). Par šo noteikumu ieviešanu Asociācija LAFF ir vienojusies ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, ka jebkurš strīds, kas izriet no līgumiem, kuri noslēgti atbilstoši augšminētiem noteikumiem, tiks izšķirts Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesā, saskaņā ar šis Šķīrējtiesas reglamentu.