Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"

paceļ procentu likmes
Procentu likme
Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"

Izdarīt likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10., 24.nr.; 2001, 1., 7., 24.nr.; 2002, 21.nr.; 2003,

 

2., 15., 24.nr.; 2004, 2., 6., 8., 10., 23.nr.; 2005, 2., 14., 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 3.nr.; 2008, 5.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2008, 186.nr.) šādus grozījumus:

 

1. 5.pantā:
aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdus "18 procentu apmērā" ar skaitli un vārdiem "21 procenta apmērā";
aizstāt trešajā daļā skaitli un vārdus "5 procentu apmērā" ar skaitli un vārdiem "10 procentu apmērā".
2. 6.2 pantā:
izteikt panta nosaukumu un ievaddaļu šādā redakcijā:
"6.2 pants. Nodokļa 10 procentu likmes piemērošana
Nodokļa 10 procentu likmi piemēro:";
izslēgt 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 18., 19. un 20.punktu.
3. Aizstāt 13.panta septītajā daļā skaitli un vārdus "18 procentu likmi" ar skaitli un vārdiem "21 procenta likmi".
4. Papildināt pārejas noteikumus ar 54., 55., 56. un 57.punktu šādā redakcijā:
"54. Grozījums attiecībā uz šā likuma 6.2 panta 6.punkta "a" apakšpunkta izslēgumu stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī. Līdz 2009.gada 31.decembrim šajā punktā minētajām precēm tiek piemērota nodokļa 10 procentu likme.
55. Ja preču piegāde saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmo daļu vai pakalpojuma sniegšana saskaņā ar šā likuma 8.panta otro daļu ir notikusi līdz 2008.gada 31.decembrim, bet nodokļa rēķins vēl nav izrakstīts, šim darījumam piemēro attiecīgo nodokļa likmi, kas šādai preču piegādei vai pakalpojumam bija piemērojama līdz 2008.gada 31.decembrim.
56. Darījumos, par kuriem apmaksa ir veikta šo darījumu starpniecības aģentam līdz 2008.gada 31.decembrim, preču piegādātājs vai pakalpojuma sniedzējs piemēro nodokļa likmi, kas šādiem darījumiem bija piemērojama līdz 2008.gada 31.decembrim.
57. Cigaretēm, kuru marķēšanai akcīzes nodokļa markas ir pasūtītas līdz 2008.gada 31.decembrim un maksimālā mazumtirdzniecības cena noteikta, ņemot vērā nodokļa 18 procentu likmi, un kuras ar attiecīgām akcīzes nodokļa markām ir laistas brīvā apgrozījumā līdz 2009.gada 31.janvārim, piemēro nodokļa likmi, kas bija piemērojama līdz 2008.gada 31.decembrim, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 31.martam."
Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 12.decembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2008.gada 23.decembrī

spēkā ar 01.01.2009.
Publicēts: Vēstnesis 200 23.12.2008